1887

Kunskapstriangeln i Norden

Kartläggning av strategier och genomförda aktiviteter

image of Kunskapstriangeln i Norden

Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Temat på konferensen var kunskapstriangeln, vilken handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. I denna rapport görs en jämförande beskrivning av insatser som görs i de nordiska länderna inom utbildning, forskning och innovation, i en anda av kunskapstriangeln. Rapporten syftar till att vara ett underlag för erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel för hur man kan arbeta med insatser inom dessa områden för att uppnå en välfungerande kunskapstriangel.

Swedish

.

Förord

Betydelsen av forskning, innovation och utbildning för samhällsutvecklingen kan inte nog betonas. Dessa politikområden står för de mest grundläggande drivkrafterna för tillväxt och samhällsutveckling, och insatserna inom dessa områden är avgörande för våra länders konkurrenskraft. Dagens globala utmaningar, i kombination med begränsade resurser, kräver att de insatser som görs ska komma till nytta i så hög grad som möjligt. Begreppet ”Kunskapstriangeln” handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. Nordiska Ministerrådets sekretariat har mot denna bakgrund låtit ta fram denna studie som beskriver exempel på hur de nordiska länderna arbetar med strategier och insatser som faller inom ramarna för detta begrepp.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error