1887

Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

image of Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-028/ Abstract [sv]: Frivilligt arbete fyller många människors liv med mening. Det skapar också sammanhållning och andra viktiga resurser för samhället. I Norden har det också varit en viktig kanal för demokratisk diskussion. Kort sagt är frivilligarbetet ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Norden har varit ett av de mest organiserade områdena i världen, och en region där frivilligarbetet haft stor omfattning. Denna rapport undersöker frivilligarbetet i Norden. Det handlar om att se om dess roll i de nordiska samhällena håller på att förändras och vad det i så fall medför. I korta ordalag pekar rapporten på att det finns en stabilitet i frivilligarbetet i Norden. Samtidigt pågår det förändringar under ytan som pekar mot att frivilligarbetet, och organisationslandskapet i stort, tar sig nya former. Detta skapar möjligheter men ställer också samhällena inför vissa viktiga utmaningar.

Swedish English, Icelandic, Finnish

.

Inledning

År 2017 publicerade Nordiska ministerrådets sekretariat en uppmärksammad rapport om social tillit i Norden – alltså den tillit som vi har till andra människor och som är exceptionellt hög i Norden. Rapporten hade titeln “Tillit – det nordiska guldet”, vilket avsåg att spegla att social tillit är en central resurs och en förutsättning för vår nordiska samhällsmodell. Utan tilliten skulle samhällena inte fungera, ungefär som en motor inte skulle fungera utan smörjmedel.

Swedish Finnish, Icelandic, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error