1887

Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

image of Frivilligarbete i Norden – sammanhållning i en ny tid

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-028/ Abstract [sv]: Frivilligt arbete fyller många människors liv med mening. Det skapar också sammanhållning och andra viktiga resurser för samhället. I Norden har det också varit en viktig kanal för demokratisk diskussion. Kort sagt är frivilligarbetet ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Norden har varit ett av de mest organiserade områdena i världen, och en region där frivilligarbetet haft stor omfattning. Denna rapport undersöker frivilligarbetet i Norden. Det handlar om att se om dess roll i de nordiska samhällena håller på att förändras och vad det i så fall medför. I korta ordalag pekar rapporten på att det finns en stabilitet i frivilligarbetet i Norden. Samtidigt pågår det förändringar under ytan som pekar mot att frivilligarbetet, och organisationslandskapet i stort, tar sig nya former. Detta skapar möjligheter men ställer också samhällena inför vissa viktiga utmaningar.

Swedish English, Icelandic, Finnish

.

Strukturella förändringar

Än så länge har vi sett att det frivilliga arbetet är relativt stabilt på en hög nivå i Norden. Samtidigt föregår det en utveckling under ytan. Förhållandet mellan organisationerna och de frivilliga förändras. Från 1960-talet och framåt har många traditionella folkrörelseorganisationer tappat terräng i förhållande till andra organisationer, i synnerhet relaterade till idrott och kultur, men man kan också – särskilt under senare tid – se en ökning av medlemskap i ideella organisationer som är engagerade i frågor som rör klimat, djurskydd, mänskliga rättigheter, internationell utveckling etc. Det finns flera skillnader mellan det traditionella folkrörelseengagemanget och den nya tidens organisationer. En är att de nya ofta har ett smalare fokus. En annan är att medlemskapet i dessa organisationer ofta är passivt, där den viktigaste aktiviteten många gånger är att betala medlemsavgiften. Överhuvudtaget är de många gånger lösare i formerna jämfört med de traditionella organisationerna. Ytterligare en skillnad är att de nya organisationerna ofta är mer informella och inte önskar något annat än en lokal organisering. Samtidigt har de traditionella organisationerna genomgått en omvandling och drivs numera ofta av ett professionellt sekretariat med avlönade tjänstemän – snarare än genom medlemmars oavlönade arbete. Det har också blivit svårare att rekrytera frivilliga till styrelseuppdrag.

Swedish Finnish, Icelandic, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error