1887

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

image of Aktivera natur och kulturarv

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Swedish

.

Näringsutveckling

Människors innovationer, företagsamhet och verksamheter har i samspel med naturgivna förutsättningar format våra nordiska landskap. Spår av näringsutvecklingen från förhistorisk tid till våra dagar syns i växtlighet, fornlämningar och byggnadsarv. De bildar lager på lager i landskapet, såväl på landsbygden som i industrisamhällen och metropoler. Under temat natur, kulturarv och näringsutveckling granskade vi det kreativa samarbete mellan offentliga och privata aktörer som kan göra landskapets mångfald av egenskaper till resurser för en kulturhistoriskt, socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error