Table of Contents

  • Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår. Dette har ført til økt mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa.

  • I alle de nordiske landene har den økte europeiske arbeids- og tjenestemobiliteten gitt arbeidstilsynene nye og store utfordringer. Selv om det varierer noe hvilke roller arbeidstilsynene har, står de overfor en rekke parallelle utfordringer når det gjelder tilsynet med utenlandske bedrifter og arbeidstakere. En av hovedkonklusjonene i prosjektet “Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie” var at det er behov for mer kunnskap om den konkrete innretningen av ulike ordninger, reguleringer og tilsynsmetoder rettet mot denne typen virksomheter – samt virkninger av disse. Selv om utfordringene er sammenlignbare, og det er mange likheter i det overordnede regelverket, er det store variasjoner i hvordan disse utfordringene håndteres i den praktiske tilsynsvirksomheten. I dette prosjektet ønsket vi derfor å utforske dette temaet videre i tre av de nordiske landene, nærmere bestemt i Danmark, Norge og Sverige.

  • Østutvidelsene av EU i 2004 og 2007 fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår. Dette ble startskuddet for den største forflytningen av arbeidskraft Europa har sett i nyere tid. Svært mange mobile arbeidstakere har også funnet veien til de nordiske landene, som gjennom den siste tiårsperioden har opplevd en sterk internasjonalisering av arbeidsmarkedene. Den store tilstrømningen av arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere har satt etablerte standarder under press, og svakheter i regulerings- og kontrollregimene har kommet klarere til syne enn tidligere. Dette dreier seg særlig om i hvilken grad utenlandske arbeidstakere sikres anstendige og likeverdige betingelser når det gjelder lønn og arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og boligforhold.

  • I pilotprosjektet “Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie” (Eldring et al. 2013) ble det foretatt en første kartlegging av de nordiske arbeidstilsynenes rolle, strategier og redskaper i arbeidet mot “sosial dumping”.

  • Alle landene har en form for registreringsplikt av utenlandske virksomheter/arbeidstakere, men det er variasjon når det gjelder hvordan dette gjøres, om opplysningene er offentlig tilgjengelige og hvordan de brukes i praksis (se kapittel 2).

  • I årene etter at EU og EØS ble utvidet med nye medlemsland (2004 og 2007), har svært mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter funnet veien til Norge, Sverige og Danmark. Den store tilstrømmingen har satt press på lønns- og arbeidsvilkårene i de nordiske landene. Risikoen for dårlige lønns- og arbeidsvilkår er høyere for arbeidstakere som er på korte opphold, er ansatt i utenlandske virksomheter, er ufaglærte, uorganiserte og tilknyttet på midlertidig basis.