Table of Contents

  • Oxford Research fick under vintern 2015/16 i uppdrag av Nordiska ministerrådet att utvärdera programmet Nordjobb. Syftet med utvärderingen var att bedöma hur Nordjobb fungerar, om rekommendationer från tidigare utvärderingar har följts samt om Nordjobbs insatser och aktiviteter i tillräcklig grad tjänar syftet med programmet och bidrar till måluppfyllelse. Utvärdering har baserats på en programteoretisk analys och denna rapport kommer att presentera relevansen, effektiviteten, kostnadseffektiviteten och den långsiktiga hållbarheten i Nordjobb. Vidare presenterar rapporten hur programmet förhåller sig till andra kompletterande insatser och vilket det nordiska mervärdet av programmet är.

  • Nordjobb är ett utbytesprogram för nordiska ungdomar i åldrarna 18–28 år. Programmet har existerat sedan 1985. Nordjobbs kärnverksamhet består av ett sommarjobbsprogram där ungdomar får arbete, tillgång till en bostad och möjlighet att delta i organiserade kulturaktiviteter i ett annat nordiskt land. Ungdomar som vill delta i Nordjobb söker arbete via Nordjobb. Om de blir antagna ordnar Nordjobb en bostad åt dem och det anordnas även fritids- och kulturprogram för nordjobbarna i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena. Tanken är att programmet inte enbart ska vara ett arbetsmarknadsprogram utan bidra med en helhetslösning där såväl arbete, bostad som fritid är inkluderat. Nordjobbarna ska stärkas i sin nordiska identitet genom att inte enbart arbeta utan även uppleva och bekanta sig med kulturen i det nordiska land där de befinner sig, utveckla sin nordiska språkförståelse och bygga nätverk samt få erfarenheter vilka underlättar framtida nordisk mobilitet.

  • Denna utvärdering har utförts på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studien har letts av Mats Kullander vid Oxford Research i Stockholm och rapporten har författats av Mats Kullander och August Olsson, både vid Oxford Research i Stockholm. Projektmedarbetare vid Oxford Researchs kontor i Danmark, Norge och Sverige genomförde datainsamlingen i sina respektive länder. Syftet med utvärderingen var att bedöma hur Nordjobb fungerar, om rekommendationer från tidigare utvärderingar har följts samt om Nordjobbs insatser och aktiviteter i tillräcklig grad tjänar syftet med programmet och bidrar till måluppfyllelse. Vidare har utvärderingen syftat till att bedöma relevansen av Nordjobb relativt liknande satsningar på nationell, nordisk och europeisk nivå.

  • Nordjobb är ett unikt program såtillvida att det inom programmet erbjuds en paketlösning bestående av såväl arbete, bostad och fritidsaktiviteter. Det existerar inget annat program som bidrar med denna helhetslösning även om olika program och alternativ kan bidra med delar av det Nordjobb bidrar med. Relevansen i att erbjuda en helhetslösning snarare än exempelvis enbart ett paket med arbete och bostad är inte helt enkel att besvara. Nordjobbare som söker sig till Nordjobb lyfter framförallt fram att Nordjobb genom sin helhetslösning bidrar med en trygghet vilken framförallt är relevant för de som genom Nordjobb gör sitt första utbyte i Norden. Nordjobb bidrar således både med en spännande upplevelse av att åka utomlands och arbeta samt med hjälp och stöd. Hjälpen med boende är central då det kan vara mycket svårt att få tag i bostad i framförallt större nordiska städer och kulturprogrammen bidrar med ett socialt sammanhang för nordjobbarna som ofta inte känner någon i staden eller kommunen där de ska arbeta. Nordjobbarna söker sig inte till Nordjobb på grund av kulturprogrammen, och skulle sannolikt sökt utbytet ändå, men genom att aktiviteter anordnas förs nordjobbarna samman vilket bidrar till att kontakter knyts och ett mer långsiktigt nordiskt engagemang skapas. Dessa kontaktar kan självklart knytas ändå, och det står fritt fram för nordjobbare att träffas utan organiserade aktiviteter, men aktiviteterna blir ett smörjmedel för att underlätta interaktion mellan nordjobbare och i vissa fall även andra ungdomar.