Table of Contents

  • I en verden hvor stadig flere mennesker bevæger sig over grænser, er det vigtigt at de ydelser der skal erstatte bortfald af indkomst ved alderdom og invaliditet, ikke er begrænsede til personer, der har fast bopæl i de enkelte lande. Ydelserne skal også kunne dække behov hos personer, der enten flytter mellem lande, arbejder i flere lande samtidig, eller pendler mellem to lande, samt disses familiemedlemmer. Dette gælder både for offentlige – sociale – pensioner, og for pensioner der udbetales enten af private virksomheder eller af fonde eller lignende relateret til arbejdsmarkedet. Denne rapport stiller skarpt på nogle af de vanskeligheder, der desværre stadig eksisterer for personer der bevæger sig over grænser. Rapporten indeholder et overblik over den enkelte nordiske landes pensionssystemer, med fokus på de såkaldte søjle to pensioner, dvs. pensioner relaterede til arbejdsmarkedet, på svensk tjänstepension. Ud fra en gennemgang af de enkelte landes pensionssystemer, og sammenligning mellem grupper af lande, konkluderer rapporten, at der stadig eksisterer en række problemer for den vandrende arbejdstager eller selvstændige, der indbetaler til pension i flere lande. Rapporten indeholder, udover beskrivelser af de enkelte landes systemer, ligeledes en række eksempler på konkrete vanskeligheder som personer oplever, samt indeholder bud på hvordan vanskelighederne kan løses, hvis der er vilje til det. Rapporten er udarbejdet af konsulent Kurt Keiler for Nordisk Ministerråd.

  • Det skall gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att man skall behöva hindras av oklara lagar och regler. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden är ett av de projekt som bedrivs inom ramen för de nordiska regeringarnas globaliseringsarbete. Målsättningen är att både undanröja befintliga hinder och att förhindra att nya hinder uppstår som en konsekvens av nationell lagstiftning i de olika länderna.

  • Den Europeiska Unionens (EU:s) grundprinciper är den fria rörligheten i avseende på

  • Tjänstepension kan formellt definieras olika i de fem nordiska ländernas regelsystem. Med tjänstepension enligt denna utredning menas pension som anställd person tjänar in på grund av tjänst, och som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som inte kan hänföras till obligatorisk, lagstadgad socialförsäkring, det vill säga ”den andra pelaren” enligt EUkommissionens kategorisering. Till tjänstepension (den andra pelarens pension) räknas i denna utredning norska OTP-pensioner och isländska pensionsfonder enligt lag 129/1997, trots att båda dessa pensionsordningar bygger på lagstiftning.

  • När det gäller att undersöka eventuella gränshinder i avseende på tjänstepension kommer man i kontakt med flera olika regelverk. Det är EGrätten och andra mellanstatliga överenskommelser och det är intern lokal arbetsrätt, civilrätt och skatterätt i de olika nordiska länderna.

  • Gränsöverskridande arbete kan ha olika form. Det kan bland annat avse en person som flyttar från ett land till ett annat och fortsätter sin aktiva karriär i det nya landet. Det kan också avse en person som av sin arbetsgivare skickas ut till ett annat land än sitt bosättningsland för att temporärt arbeta där, och det kan avse en person som under lång tid bor i ett land och dagligen arbetar i ett annat. Följande matris visar olika gränsöverskridande situationer med Sverige och Danmark som exempel. Likadana situationer förekommer mellan övriga nordiska länder

  • Denna promemoria behandlar fem olika gränsregioner. Den mellan Danmark och Sverige är den mest utpräglade.

  • Under denna rubrik beskrivs de gränshinder som kommit fram av intervjuer med olika intressenter.

  • I det följande redovisas sju gränshinder inom tjänstepensionsområdet vid gränsöverskridande arbete inom Norden. De fyra förstnämnda är gränshinder som föranleder lagändringar för att komma till rätta med. Det femte upptagna gränshindret är det faktum att vi inom Norden har olika valuta. Denna utredning kan inte föreslå ändringar avseende valutan. Dock belyser utredningen, som sjätte gränshinder, de transaktionsavgifter som bland annat kan bli följden av de olika valutorna. Detta gränshinder bör kunna elimineras via marknaden, men om så inte sker bör lagstiftning övervägas. Det sjunde gränshindret är kanske inte så påtagligt, men kräver lagändringar och nordiska överenskommelser för att det helt skall kunna elimineras.

  • I det följande redovisas sju analyserade potentiella gränshinder inom tjänstepensionsområdet som kunnat avfärdas som idag existerande gränshinder. Genom EUs förordningar och direktiv samt EG-domar och ändringar i nationell lagstiftning kan hindren anses ha eliminerats.