Table of Contents

  • De nordiske lande har i de sidste år lagt stor vægt på nordisk samarbejde og udveksling af erfaringer på sundhedsområdet. I perioden 2009–2010 prioriterede landene temaet „kvalitetsudvikling inden for social-og sundhedsvæsenet” med fokus på psykisk helse og allokerede fem millioner DKK af sektorens projektmidler til samarbejdet om psykisk helse. Landene skabte et nordisk forum for psykisk helse med eksperter fra landene, samt en repræsentant fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Forummet skulle fremlægge en rapport som kunne danne grundlag for det fremtidige nordiske samarbejde indenfor området psykisk helse. Rapporten blev præsenteret for Nordisk Ministerråd for Social og Helsepolitik i juni 2010 og den nordiske embedsmandskomité for social og helsepolitik og de besluttede at samarbejdet på psykisk helse området i 2011 skulle grundlægges på rapporten.

  • Marianne Jespersen, Sundhedsstyrelsen, Danmark

  • Alle nordiske lande har tilsluttet sig WHO:s Europaregions Helsinkideklaration 2005 og handlingsplan om Mental Health. I henhold til deklarationen skal de enkelte lande rapportere om deres fremskridt på området til WHO på et mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår, at Nordisk Ministerråd i samarbejde med WHO tager initiativ til et sådant mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår et forberedende nordisk arbejdsmøde med WHO i foråret 2011 med henblik på et vægtigt og sammenhængende nordisk bidrag, som led i forberedelsen af et eventuelt europæisk mellemstatslig WHOmøde i et nordisk land i 2011 evt. 2012.

  • Förslag från Nordiskt expertforum för psykisk hälsa: Att stärka den psykiska hälsan i Norden.