Table of Contents

  • Miljöministrarna inom Nordiska Ministerrådet beslutade den 4 september 2008 att fördjupa sitt samarbete om de nordiska havsområdena samt att ge en ad hoc-arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag för utveckling och tydligare nordisk samordning av initiativ till planering, skydd och förvaltning av ländernas havsområden som omfattar Östersjön, Nordatlanten och delar av Arktis. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och ge underlag för gemensamma initiativ inom EU och i andra regionala och internationella sammanhang. Gruppen, som var sammansatt av deltagare från alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena, hade tre möten i respektive Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

  • Miljöministrarna inom Nordiska ministerrådet beslutade den 4 september 2008 att fördjupa sitt samarbete och ge en ad hoc-arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta förslag för utveckling och tydligare nordisk samordning av initiative till planering, skydd och förvaltning av ländernas havsområden som omfattar Östersjön, Nordatlanten och delar av Arktis. Syftet är att stärka det nordiska samarbetet och ge underlag för gemensamma initiativ inom EU och i andra internationella sammanhang. Gruppen skulle särskilt

  • De nordiska länderna ansvarar för stora och viktiga havsområden, från Östersjön, Västerhavet och Nordsjön till Nordatlanten, Barents hav och de arktiska havsområdena. Varje havsområde har sina egna specifika miljöproblem och utvecklingsmöjligheter och förutsättningarna för de olika länderna att ta sig an dessa utmaningar skiljer sig avsevärt. Många av dessa frågor är dock generella till sin natur och de nordiska länderna har mycket att vinna på att lära sig av varandras erfarenheter. För att länderna ska klara av utmaningarna krävs ett utvecklat samarbete och gemensamma insatser.

  • Havet har knutit samman folken i de nordiska länderna sedan urminnes tider. Det har varit den viktigaste handelsleden, en källa för försörjning och en grund för ländernas välstånd. Havsbaserade näringar har stor och för några nordiska länder avgörande betydelse för samhällsekonomin och nordiska länder och företag är världsledande i delar av den havsrelaterade ekonomin. Havet är omistligt för vår kultur och vårt välbefinnande. Att bo vid kusten blir allt mer attraktivt och bad och båtliv är oupplösligt förbundet med vår korta nordiska sommar. Det intensiva och allt mer ökande utnyttjandet av kusterna och havet och dess resurser har emellertid också lett till miljöpåverkan och konkurrens mellan olika intressen.Havsmiljön har försämrats av utsläpp till luft och vatten, i vissa fall I oroväckande grad och lett till ökad sårbarhet för ekosystemen. Havet har en avgörande betydelse för klimatet och effekterna av den globala uppvärmningen kan bli förödande för vissa områden. När all denna påverkan ackumuleras uppstår kritiska tillstånd för vissa känsliga havsområden.

  • Det Nordiska Ministerrådet omfattar flertalet politikområden som har relevans för förvaltning av hav, inklusive de sektorer som påverkar havet. Detta ger goda förutsättningar för att ministerrådet ska kunna engagera sig i arbetet med en utveckla en sammanhållen och ekosystembaserad havsförvaltning och havsplanering i de nordiska länderna. I ministerrådets olika samarbetsgrupper finns de sektorer och myndigheter representerade som är väsentliga för denna uppgift, dock saknas kompetensen inom fysisk planering.