Table of Contents

  • Denne forstudien om arktisk klimaforskning har sin bakgrunn i rekommandasjon 18/2005 fra Nordisk Råd. Nordisk Ministerråd for utdanning og forskning, MR-U, besluttet med bakgrunn i rekommandasjonen at det gjennomføres en analyse av kunnskaps-, koordineringsbehov og forutsetninger for en fortsatt og langsiktig nordisk forskningssatsning på klimaog miljøforandringer i Arktis, samt disse forandringenes konsekvenser for befolkningene i området. Som en del av denne analysen gjennomføres en avgrenset forstudie for å undersøke hvilke forutsetninger i form av innretning, utforming mm. som analysen skal ha og deretter selve hovedanalysen.

  • Bakgrunnen for denne forstudien er de akselererende klimaendringene som særlig foregår i arktiske områder, og som også har konsekvenser for de nordiske land. CICERO – Senter for klimaforskning har foretatt en gjennomgang av de ulike vitenskapelige problemstillingene som er relevante i forhold til studier av klima- og miljøendringer. Målet med forstudien er å designe en hovedstudie som analyserer kunnskaps- og koordineringsbehov innenfor nordisk klima- og miljøforskning samt kartlegge forutsetningene for en langsiktig nordisk forskningssatsning på klima- og miljøforandringer, og konsekvenser disse har for arktiske samfunn. De samfunnsmessige aspektene ved klimaendringer er tillagt stor vekt fordi det er et stort behov for å forstå hvilke direkte og indirekte konsekvenser klimaendringer har på de ulike samfunn og befolkninger, og deres ressursgrunnlag og livsbetingelser.

  • Akselererende klimaendringer i Arktis, og forskning på årsaker og konsekvenser til disse, er dokumentert i flere sammenhenger særlig i Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), Arctic Human Development Report (AHDR), Nordic Arctic Research Programme (NARP) og International Conference on Arctic Research Planning (ICARPII). (ACIA 2005, AHDR 2004, NARP 2005, ICARPII 2006). Geografisk nærhet gjør at urovekkende endringer i arktiske strøk, som også har store konsekvenser for mennesker som bor i disse områdene, ikke kan ignoreres av de nordiske land. I Norden fins det forskningsmiljøer som gir en god basis for å gjennomføre en analyse av behovene og forutsetningene for «videre og langsiktige forskningsinnsatser med fokus på klima – og miljøforandringer i Arktis».

  • Kunnskap om klimaendringer i Arktis er beskrevet som strategisk viktig for Nordisk Ministerråd (NMR) og de nordiske landenes arbeid med å begrense utslippene av klimagasser. Derfor har de nordiske miljøvernministrene vedtatt en strategi som primært skal tjene som plattform i det videre miljøsamarbeidet innen Nordisk Ministerråd.

  • The current and projected changes in climate are expected to have serious global consequences, but with significant differences at national, regional and local levels (McCarthy m.fl. 2001).

  • Kapitlene ovenfor viser at temaet «klimaendringer i Arktis» er et stort og omfattende forskningsområde. I dette dokumentet har vi presentert en rekke anbefalinger for en hovedstudie av hvordan de nordiske land kan koordinere og samarbeide om forskning på klima- og klimarelaterte endringer.