Table of Contents

  • I Norden finns ett antal aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling. Landsbygdsutvecklingen finansieras delvis av offentliga medel för regional utveckling, delvis av kommunala medel och medel från EU:s strukturfonder och andra utvecklingsprogram samt av privata och ideella insatser. Idag finns ingen nordisk samordning av informationen om vilka projekt som pågår, vad de syftar till och deras resultat. Det förekommer inte heller något organiserat samarbete eller kontaktnätverk mellan de nordiska ländernas olika program för landsbygden. Vissa aktörer har välfungerande publika projektdatabaser medan andra har mer begränsad information tillgänglig. Om en nordisk överblick ska kunna fås måste den intresserade separat söka i var och en av aktörernas databaser eller andra former av publikationer.

  • Utgångspunkten för förslaget är att existerande nationella projektdatabaser för landsbygdsutveckling i Norden på ett enkelt sätt skall göras sökbara via en gemensam webbportal, utan att orsaka stort extraarbete eller införande av komplicerade nya system. Genom att till varje enskild databas lägga en instruktion (här kallad adapter) kan förutbestämda data från varje projekt kontinuerligt skickas från varje aktörs egen databas (här kallad originaldatabas) till en gemensam databas (här kallad slavdatabas). Via en webbportal görs slavdatabasen tillgänglig för sökning. För djupare information om respektive projekt finns sedan en direktlänk till projektet och den databas från vilken informationen speglas och där ytterligare uppgifter finns.

  • Först kontaktades ett antal aktörer i Norden för att utreda om det finns behov och intresse av en gemensam sökportal för landsbygdsutvecklingsprojekt. Vid ett första möte kom deltagarna överens om att alla var intresserade av att fortsätta utreda frågan. Krav från deltagarna ställdes på att webbportalen inte ska medföra extra arbete utan att lösningen ska bygga på befintliga databaser. En sammanställning av inledande samtal bifogas i bilaga 1.

  • I förstudien görs en avgränsning av projektet. Att mer i detalj avgränsa och förankra projektet ingår i den fas som efterföljs förstudien, det vill säga planeringsfasen. För att identifiera de krav som initialt ställts på projektets resultat görs här en överblick av projektets olika intressenter.

  • I den tekniska expertgruppen har möjligheten till olika tekniska lösningar diskuterats. På basis av de olika erfarenheter av programmering av databaser som Agriprim (Torgil Svensson) och IDP Solutions (Eduardas Michelsonas) representerar och baserat på det konceptarbete kring användning av databaser som SLU (Thomas Norrby) representerar, har ett tydligt förslag tagits fram.

  • I förstudien anges ramar för projektets genomförande. Allmänt kan en förstudie indelas i olika aktiviteter. Nedan presenteras det arbete som återstår för att ge ett fullständigt beslutsunderlag och projektdirektiv för genomförandet och som bör utgöra genomförandets första fas

  • Det är svårt att mer exakt beräkna kostnaderna för genomförandet av en gemensam nordisk webbportal för projektdatabaser kring landsbygdsutveckling. Storleken på många kostnadsposter är svårbedömda. Tidsåtgången för adaptrar beror på de olika originaldatabasernas utformning. Den kan variera från en till fem dagars programmeringstid för varje separat medverkande originaldatabas. Kostnaden för layout och drift beror på vilka funktionaliteter som eftersträvas och hur interaktiv och levande portalen skall hållas. Driftsansvaret och därigenom kostnaden bör därför läggas på någon aktör som ändå har ansvar för liknande service, t.ex. de kommande nationella nätverken inom EU:s landsbygdsprogram.

  • I ett projekt med flera aktörer är det viktigt att frågan om vem som ska äga och förvalta det färdiga projektresultatet klargörs. En juridisk huvudman för portalen måste utses. I dagsläget har inte frågan utretts om vem som är den som ska förvalta det färdiga projektresultatet, det vill säga agera som den interna mottagaren. Dessa roller (huvudman och intern mottagare) bör personifieras och namnges för att veta vem den fysiska personen och organisationen är som har ansvar för specifika funktioner. Här hänvisas än en gång till de kommande nationella nätverken för landsbygdsprogrammet.