Table of Contents

  • För att underlätta för odlare och rådgivare att finna lättillgänglig information om ekologiskt grönsaksutsäde föreslog Edafos AB för Nordiska ministerrådets sektion för Jord- och skogsbruk att ett gemensamt nordiskt projekt; “EkoNorden. Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling” skulle genomföras. Ansökan föregicks av täta kontakter med Jordbruksverket i Sverige. Nordiska ministerrådet har beviljat medel till det tre-åriga projekt som redovisas i denna rapport.

  • En viktig faktor för framgångsrik och konkurrenskraftig odling är tillgång till anpassade sorter. Den ekologiska grönsaksodlingen i Norden är av betydligt mindre omfattning än i övriga Europa och under senare år har arealerna dessutom minskat. Enligt EU:s förordningar måste ekologiskt producerat utsäde användas om odlingen ska klassificeras som ekologisk. Varje nation kan dock lämna vissa dispenser för att använda icke ekologiskt producerat utsäde. Vid en allt för liten marknad är risken överhängande att fröföretagen väljer att inte registrera ekologiska sorter anpassade för det nordiska klimatet. Detta innebär minskat utbud av anpassade sorter och därmed försämrad konkurrenskraft för den ekologiska grönsaksodlingen i Norden.

  • Det finns en strävan från samhället att öka produktionen av ekologiska lantbruks- och trädgårdsprodukter. Den svenska regeringen har t ex ett uttalat mål att 20 % av produktionen skall vara ekologisk år 2020. Bakom denna målsättning ligger också behovet att värna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, ett syfte som överensstämmer med den ekologiska odlingens mest grundläggande principer. I Norge är målet att 15 % av livsmedelsproduktionen och konsumtionen ska vara ekologisk år 2015.

  • Projektets långsiktiga målsättning är att stärka den ekologiska odlingens förutsättningar för att expandera och bli en lönsam sektor inom Norden. Ett brett utbud av högkvalitativa, högavkastande, transporttåliga och sjukdomsresistenta sorter är förutsättningen för en framgångsrik odling där en stor, jämn och säker tillgång av produkter är nödvändigt för att tillgodose livsmedelskedjornas höga krav. Samtidigt utgör mindre företag en viktig nisch, dels för odling av mindre kompletterande kulturer, dels för att tillfredsställa närmarknaden och profilera ekologisk produktion samt för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald också i mindre odlingsintensiva områden.

  • Webbplatsen är utvecklad med full interaktivitet och hanteras av en Internet Information Server (IIS) kopplad till en MS Access databas. Asp används som huvudsakligt scriptspråk, kompletterat med java-script för formulärhantering och html för grafisk presentation. Kontroll av inloggning med lösenord och användarnamn sker med session-cookies.

  • Den ekologiska grönsaksodlingen i de nordiska länderna är liten och täcker ännu inte ländernas marknadsbehov. Dessutom är många producerande enheter för små för att kunna garantera en tillräckligt jämn och kontinuerlig leverans av produkter till de stora livsmedelsbutikerna. Producenterna väljs av den anledningen bort som leverantörer trots att högkvalitetsprodukter kan finnas till försäljning. Behovet av expansion i alla led, från odling till butik, är nödvändigt för att möta den allt starkare internationella konkurrensen. En utveckling som även från samhällets sida framhålls vara önskvärd.