Table of Contents

  • "Økonomien i de nordiske fiskerier – fokus på ressourcerenten" er resultatet afen undersøgelse foretaget med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Herudover har Livsmedelsekonomiska Institut i Lund bidraget med et svensk case studie. Initiativtager harværet Nordisk Embedsmandskomite for Fiskeripolitik.

  • Traditionelt har biologiske hensyn udgjort kernen i reguleringen af fiskerierne i de nordiske lande. Fiskerireguleringen er baseret på princippet om, at bestandene skal fiskes på et bæredygtigt niveau. Reguleringen har i varierende omfang været rettet mod det økonomiske udbytte for fiskerierhvervet og samfundet. Dette indebærer, at der i de nordiske fiskerierhverv og i de nordiske samfund er et væsentligt potentiale for at forøge det økonomiske udbytte af fiskebestandene ved en reduktion i den investerede kapital i fiskefartøjer.

  • Traditionelt har biologiske hensyn udgjort kernen i reguleringen af fiskerierne i de nordiske lande. Fiskerireguleringen er baseret på princippetom, at bestandene skal fiskes på et bæredygtigt niveau (forsigtighedsprincippet). Reguleringen har i varierende omfang været rettet mod det økonomiske udbytte for fiskerierhvervet og samfundet. Det er til en vis grad lykkedes at holde fiskeriet på et biologisk bæredygtigt niveau, selvom der er adskillige undtagelser, men det er ikke lykkedes helt at fokusere på økonomien i fiskerierne. Dette på trods af at et grundvilkår i fiskerierhvervet er, at "fiskerne fisker for at tjene penge".

  • Fælles ejendomsret, eksterne effekter og manglende prisfastsættelse er opskriften på, at et frit marked ikke kan fungere samfundsøkonomisk optimalt. Disse forhold karakteriserer udnyttelsen af fiskebestandene, såfremt der ikke anvendes en hensigtsmæssig fiskeriforvaltning.

  • I nærværende rapport sættes fokus på ressourcerentens størrelse og fordeling i forskellige fiskerier. Der er udvalgt fem case studier med henblik på at fremhæve mangfoldigheden i det nordiske fiskeri og repræsentere forskellige forvaltningsregimer. De fem case studier er

  • Ressourcerenten defineres som "det nettooverskud der er tilbage til aflønning af kapital og arbejdskraft ud over, hvad der opnås i andre erhverv". Der identificeres totyper ressourcerente, før og efter at de offentlige nettoudgifter til flådesegmentet er fradraget. Ressourcerenten i et fiskeri angiver det ekstra overskud, der er tilbage, efterat arbejdskraft og kapital har opnået en aflønning på niveau med, hvad der opnås i andre erhverv, samt efter at den offentlige sektor har fået dækket sine nettoudgifter til fiskeriet. Ressourcerenten inkluderer også den rente, som de mest effektive fiskere opnår.

  • Fiskerilovgivningerne i flere af de nordiske lande angiver, at samfundet som helhed ejer fiskebestandene. De angiver imidlertid ikke noget om, hvem i samfundet, der ejer fiskebestandene og derfor heller ikke noget om, hvem der har krav på ressourcerenten. Deltagere i fiskeriaktiviteter, ejere af og ansatte på fiskefartøjer, kan have et legitimtkrav på at få en andel. Ejere såfremt der er større risiko i at investere i fiskefartøjerend i andre erhverv. Arbejdskraften i det omfang der er større ulemper forbundet med at arbejde som fisker end i andre erhverv. Såfremt det ikke sikres, at der investeres den nødvendige kapital i fiskeriet samt rekrutteres den nødvendige og bedst mulige arbejdskraft,kan ressourcerenten ikke opretholdes. Kapital og arbejdskraft skal således som minimum opnå den andel af ressourcerenten, der sikrer fiskeri på et niveau, hvor den samlede ressourcerente ikke falder.

  • Dette bilag er en teknisk gennemgang af en simpel bio-økonomisk model, som anvendes til at beregne den maksimale ressourcerente i afsnit 4.2. Modellen tager udgangspunkt i EIAA-modellen (som står for Economic interpretation of ACFM advice), og som anvendes i den videnskabelige rådgivning af EU's Generaldirektorat for Fisk (SEC 2004). Der antages ligevægt initialt, hvilket bl.a. betyder, at den initiale fiskeridødelighed ikke giver forøget risiko for reduktion i rekrutteringen til fiskerierne. Det antages endvidere, at flådesegmenterne fisker en fast andel af bestandene, samt at andre indtægter end landinger af kvoterede arter er konstant.