Table of Contents

 • Denne rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett.

 • Rapporten gjennomgår omfanget av landbasert og havbasert fiskeoppdrett i Norden og gir en beskrivelse av utslipp av fôrspill og fekalier, forbruk av vann, medisiner, kjemikalier og hva som genereres av avfall. Teknikker for å redusere forbruks- og utslippsnivå er gjennomgått og beskrevet. Teknikker som er presentert er allerede i bruk i noen anlegg (referanseanlegg i Vedlegg I, side 85). Forbruks- og utslippsnivå i disse anleggene er presentert med og uten beste tilgjengelige teknikker (BAT) for å fremheve oppnåelige nivå. Referanseanleggene vil i denne rapporten være BAT kandidater for sin anleggstype, men det presiseres at de utslipps- og forbruksnivå som teknikkene representerer, er avhengig av lokale kriterier som ikke er beskrevet i denne rapporten. En oversikt over BAT som kan anbefales implementert i landbaserte og havbaserte fiskeoppdrettsanlegg er presentert i kapitlene under.

 • Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett.

 • Dette kapittelet inneholder generell informasjon om omfanget av fiskeoppdrett i Norden. Statistikken viser antall anlegg og kvantum av ulike arter av fisk som er produsert innenfor hver anleggskategori; landbaserte settefiskanlegg med utslipp til ferskvann, landbaserte matfiskanlegg med utslipp til ferskvann, merdanlegg i ferskvann, landbaserte settefiskanlegg med utslipp til sjøvann, landbaserte matfiskanlegg med utslipp til sjøvann og merdanlegg i sjøvann. Kapittelet tar videre for seg generelle forhold om produksjon, industristruktur og verdi av biomasseproduksjon fra fiskeoppdrett i de nordiske landene.

 • Landbasert oppdrett av fisk omfatter klekkeri og settefiskanlegg med utslipp til sjøvann, klekkeri og settefiskanlegg med utslipp til ferskvann, dambruk, landbaserte matfiskanlegg med utslipp til sjø og merdbasert oppdrett i ferskvann. For beskrivelse av teknikk for reduksjon av utslipp fra merdbasert oppdrett i ferskvann, henvises det til kapitlene 0, 0, tildels 0 og 0.

 • Innenfor nordisk havbasert fiskeoppdrett eller merdbasert fiskeoppdrett i ferskvann er det artene atlantisk laks og regnbueørret som dominerer produksjonen. I dette kapittelet gjennomgås produksjonskonsept som er vanlige i nordisk havbruk, beskrivelse av utslipp, bruk av ressurser, beste tilgjengelig teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp fra havbruk og i hvilken grad det er mulig å redusere utslippene ved bruk av BAT.

 • Dette kapittelet gir en generell oversikt over forskning og utvikling av BAT i Norden. FoU virksomhet på BAT for fiskeoppdrett i Danmark konsentreres bl.a. om å utvikle en lav-teknologisk produksjonsmetode for regnbueørret sammen med kommersielle aktører. Formålet er å teste ut denne lav-tekniske produksjonsmetoden, skaffe dokumentasjon for belastningen av resipient ved ulike fôringsintensiteter, utvikle utstyr for direkte oppsamling av fekalier og for forskjellige grader av resirkulering. Prosjektet skal også dokumentere effekten av de lav-tekniske renseinnretningene, effekten av forskjellige former for slamhåndtering og effekten av etterbehandling av slamvann. Det er også FoU aktiviteter på begrensning i anvendelse av medisin og hjelpestoffer, reduksjon i vannforbruk og forbedret rensning av avløpsvann fra dambruk

 • Det ble samlet inn data fra 7 landbaserte anlegg og 4 havbaserte anlegg. Blant de landbaserte anleggene er det 2 settefiskanlegg og 5 matfiskanlegg. Anleggene er konstruert for produksjon av enten laks og regnbueørret eller marine arter som piggvar. Et referanseanlegg defineres her som et anlegg der den implementerte teknikken; BAT, reduserer utslipp og forbruk av ressurser i en utstrekning der en samtidig ivaretar fiskens helse og velferd. Oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av den implementerte teknikken er sammenlignet med forbruks- og utslippsnivå uten bruk av teknikken i samme anlegg. En ned eller oppjustering av ulike parametrene i teknikken som referanseanleggene representerer, vil være nødvendig for å kunne tilpasses størrelsen på et annet anlegg.

 • Atlantisk laks er en anadrom fiskeart som klekker i ferskvann og vokser opp i havet. Laksen vandrer opp i elvene på sensommeren og gyter i oktober - desember. Yngelen klekkes ut på vinteren i januar – februar. Fiskene som når en bestemt størrelse ut på høsten, vil gjennomgå en smoltifisering som tilpasser den til å leve i saltvann ut på vårparten, mens de som ikke når denne størrelsen vil måtte utsette smoltifiseringen ennå et år . Etter 1-3 år i havet vender den tilbake til elven for å gyte.

 • Landbaserte klekkeri og settefiskanlegg for ferskvannsfisk er ofte lokalisert slik at inntaksvannet renner passivt inn i anlegget. Imidlertid har også noen anlegg behov for å pumpe vannet inn. Dette gjelder anlegg som har inntak av grunnvann eller er lokalisert over vannspeilet. Landbaserte matfiskanlegg som pumper inn sjø eller ferskvann er avhengig av kostnadseffektive pumper, da løftehøyden av vannet i slike anlegg ofte er høy.

 • To describe procedures for the quantification of discharges/losses of nitrogen and phosphorus from marine and freshwater aquaculture plants that use artificial feed and where the discharge pipes are not connected to a public sewerage system.