Table of Contents

  • The purpose of this report is to identify potential legal barriers in the Nordic countries (i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to effective cross border clearing and settlement as identified in the “Giovannini-report” of November 2001.

  • I 1999 ga Nordisk Ministerråd ut rapporten ”Förutsettningar för ökat nordiskt och nordiskt- balktiskt börssamarbete”. Som en del av oppfølgingen til denne rapporten ble det nedsatt en arbeidsgruppe som våren 2000 avga rapporten ”Registrering, Clearing og afvikling på det Nordiske værdipapirmarked nu og i fremtiden – og eventuelle hindringer herfor”. Denne rapporten konkluderte bl.a. med at det var behov for en nærmere gjennomgang av de nordiske lands regler om registrering og rettsvirkninger av registrering. På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe som høsten 2001 avga rapporten ”Registrering af værdipapirer i de nordiske lande”. Denne rapporten understreket bl.a. viktigheten av at

  • Begrepsbruken vedrørende de prosesser som skjer i etterkant av handel (post-trade) er ikke homogen. I denne rapporten forstås med ”clearing” den operasjon hvor kjøpers og selgers leveringsforpliktelser av hhv penger og papirer utregnes, dvs. bringes på det rene. ”Oppgjør” omfatter den operasjon hvor verdipapirene leveres, og betalingen for papirene finner sted. Disse operasjonene gjennomføres i ulike institusjoner i de nordiske landene.

  • Giovannini-rapporten av november 2001 gjør nærmere rede for hvilke utfordringer en står overfor ved grensekryssende clearing og oppgjør. Generelt viser rapporten at det internt i det enkelte EU-land er effektive nasjonale systemer som kostnadsmessig er på linje med det en finner bl.a. i USA. Grensekryssende clearing- og oppgjør er imidlertid kostbart, og dette er til hinder for å skape et reelt indre marked for finansielle tjenester.

  • Det sentrale formålet med gjennomgangen nedenfor er å gi en oversikt over eventuelle barrierer for effektive og integrerte clearing- og oppgjørssystemer mellom de nordiske land av en slik art som omtales i Giovannini-rapporten. Hovedfokus vil være på barrierer som skyldes nasjonale rettsregler, og ikke de rent tekniske forhold som markedsaktørene selv bør stå fritt til å tilpasse. Fokus vil i likhet med omtalen i Giovanninirapporten være på clearing og oppgjør av aksjer og obligasjoner.