Sund livsstil på ungdomsuddannelser i Norden

Fokus på sund mad og bevægelse

I dette katalog beskrives eksempler på best practice projekter om sund mad og bevægelse for 16 - 20 årige på uddannelsesinstitutioner i Norden. Netop i ungdomsgruppen er der mange elementer, der spiller ind på de unges udvikling, trivsel og sundhed. Det at have sunde mad- og bevægelsesvaner som ung er med til positivt at påvirke både læring og trivsel videre frem. Mange unge har en uhensigtsmæssige livsstil omkring mad og bevægelse og ofte videreføres disse vaner ind i voksenalderen. Herved øges risikoen dels for mistrivsel dels for følgesygdomme som over-vægt, diabetes, kræft og hjertekarsygdomme. Det er derfor vigtigt, at sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet udvikles og tilpasses det komplekse ung-domsliv både med indsatser, der fremmer den personlige udvikling og med indsatser, der lægges ind i det miljø og den struktur, der omgiver de unge. Her kan uddannelsesinstitutionerne være med til at sætte rammer for sund livsstil på skolerne, så de unges muligheder for at træffe sunde valg bliver nemme valg. Indholdet i kataloget koncentrerer sig derfor om beskrivelse af best practice eksempler rettet til unge på ung-domsuddannelser, hvor der er forankring i det øverste ledelsesmæssige og politiske niveau. Eksemplerne er valgt gennem kontakt med den nordiske referencegruppe i landenes nationale fødevaresty-relser/ministerier.

Danish