1887

Samarbejde om markforsøg i Norden

Analyse af mulighederne for nordisk forsøgssamarbejde

image of Samarbejde om markforsøg i Norden

Det er meget dyrt at udføre markforsøg, fordi selve forsøgsarbejdet er meget ressourcekrævende og fordi markforsøg ofte kræver specialudstyr, og dertil kommer at udvikling og drift af datahåndteringssystemer er kostbart. Der er gennemført en analyse af, om det på nordisk plan er muligt at etablere et forsøgssamarbejde på især dataområdet, således at de nordiske lande er fælles om drift og udvikling af et datasystem til håndtering af forsøgsdata og afrapportering af resultaterne. Et sådant system vil, udover at billiggøre og effektivisere forsøgsarbejdet, også kunne føre til øget deling af resultater. Resultatet af projektet er følgende:* Rapporten viser, at det er muligt at etablere et nordisk forsøgssamarbejde. * Som afslutning på projektet er der afholdt et møde og der er etableret tætte kontakter imellem de nordiske lande på dette område.* Der er blevet udviklet et datasystem, som ’taler’ dansk, norsk, svensk og engelsk. I 2006 vil Danmark og Norge bruge dette system, og det blive testet i Sverige, Island og Finland.* Der vil blive afholdt møder i 2006 med henblik på yderligere udbygning af samarbejdet, herunder også drøftelse af fælles standarder.

Danish

.

Formålet med etablering af et nordisk datasystem til markforsøg

Markforsøg gennemføres for at afprøve nye sorter, midler (planteværnsmidler, gødning m.m.) og dyrkningsstrategier. For 10-20 år siden lå fokus i forsøgsarbejdet i høj grad på at øge udbyttet, men i de senere år er fokus skiftet, således at landbrugsproduktionen i dag skal foregå så miljømæssigt forsvarligt som muligt samtidig med at den skal være rentabel. Derfor gennemføres der i dag mange forsøg med reduceret pesticidanvendelse, varslingsmodeller og bedre effekt af gødningstilførsel. Kravene til jordbrugeren som miljø- og naturforvalter vil sandsynligvis stige, og der vil derfor konstant være behov for at udvikle nye metoder og dyrkningsstrategier i planteavlen.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error