1887

Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

image of Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

Rapporten gir en beskrivelse av nordiske nettverk på pesticidområdet, og de nordiske lands handlingsplaner og andre aktiviteter for å redusere bruk av pesticider i landbruket. Den gir en oppsummering av utviklingen i omsetning av pesticider i de nordiske land, og omtaler kort det arbeidet som er gjort i forhold til risikomåling. Det presenteres anbefalinger for videre arbeid for å fastsette kvantitative reduksjonsmål og for å stimulere til plantevern med god sikkerhet med hensyn til næringsmidler, arbeidsmiljø og naturmiljø. Anbefalingene har vært diskutert i et nordisk seminar, og resultatene av dette seminaret er inkludert i rapporten. Man diskuterte spesielt følgende hovedtemaer:

- Økonomiske analyser av reduksjonspotensialet

- Implementering av kvantitative mål for reduksjon i pesticidbruken

- RisikoreduksjonProsjektrapporten er en oppfølging av den nordiske strategi Bærekraftig utvikling: «En ny kurs for Norden», og de nordiske landbruks- og næringsmiddelministres deklarasjon om reduksjon i bruk av pesticider. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de nordiske lands myndigheter, mens seminaret også hadde deltagere fra forskning, industri, veiledningstjeneste og ulike interesseorganisasjoner.

Norwegian

.

Omsetningstall og indikatorer

Figur 6.1 viser utviklingen i omsatt mengde (tonn) virksomt stoff for de nordiske landene i perioden 1980 til 2002. For Danmarks vedkommende er oversikten basert på solgte mengder til bruk i landbruket. Med unntak av Island hvor omsetningen har økt, er hovedtrenden en mer eller mindre jevn reduksjon i omsetning. Herbicidene står for den klart største omsetningen av pesticidene i alle landene. Mye av nedgangen i omsetning kan forklares med overgang til lavdosemidler (sulfonylureapreparater) i korn. I tillegg kommer rådgivning om f.eks. reduserte doser av ugrasmidler, prognose- og varslingsvirksomhet samt utforming av bekjempelsesstrategier som har vært vesentlige for å redusere og behovstilpasse bruken av pesticider.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error