1887

Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

image of Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

Rapporten gir en beskrivelse av nordiske nettverk på pesticidområdet, og de nordiske lands handlingsplaner og andre aktiviteter for å redusere bruk av pesticider i landbruket. Den gir en oppsummering av utviklingen i omsetning av pesticider i de nordiske land, og omtaler kort det arbeidet som er gjort i forhold til risikomåling. Det presenteres anbefalinger for videre arbeid for å fastsette kvantitative reduksjonsmål og for å stimulere til plantevern med god sikkerhet med hensyn til næringsmidler, arbeidsmiljø og naturmiljø. Anbefalingene har vært diskutert i et nordisk seminar, og resultatene av dette seminaret er inkludert i rapporten. Man diskuterte spesielt følgende hovedtemaer:

- Økonomiske analyser av reduksjonspotensialet

- Implementering av kvantitative mål for reduksjon i pesticidbruken

- RisikoreduksjonProsjektrapporten er en oppfølging av den nordiske strategi Bærekraftig utvikling: «En ny kurs for Norden», og de nordiske landbruks- og næringsmiddelministres deklarasjon om reduksjon i bruk av pesticider. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de nordiske lands myndigheter, mens seminaret også hadde deltagere fra forskning, industri, veiledningstjeneste og ulike interesseorganisasjoner.

Norwegian

.

Internasjonale aktiviteter

Det finnes en rekke internasjonale avtaler som direkte eller indirekte gjelder pesticider. Tabellen nedenfor viser en del avtaler som de fleste nordiske land har underskrevet. De som i størst grad påvirker reguleringen av pesticider i Norden er likevel EUs pesticidregelverk (direktiv 91/414) og den kommende strategien om bærekraftig bruk av pesticider. Disse er derfor omtalt nærmere nedenfor. I tillegg gjelder EUs grenseverdier for pesticider i drikkevann og vegetabiler i de nordiske land.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error