1887

Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr

Nordisk seminarium 23.–24. januar 2007

image of Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr

Ett Nordiskt Seminarium anordnades på Kristinebergs Marina Forskningsstation i Sverige i januari 2007 med syfte att sammanföra nordiska experter inom områdena kustvattenmiljö, musselodling, produktion av musselmjöl och ekologiskt foder. En anledning till seminariet var att fiskmjöl länge har använts som en proteinkälla i foder för t.ex. värphöns. Emellertid är användning av fiskmjöl inte KRAV-godkänd, samtidigt som tillgången på fiskmjöl minskar och priserna stiger. Deltagarnas intressen, kunskap och erfarenhet speglade hur musslor och andra marina djur som krabbor och sjöstjärnor istället skulle kunna utnyttjas som proteinkälla i ekologiskt foder och därmed även hur försörjningen av ekologiskt foder skall kunna tillgodoses efter 2012 då EU's krav på 100% KRAV-godkända råvaror skall uppfyllas för ekologiskt foder. Alla deltagarna var överens om att det finns en stor utmaning och möjlighet i att försöka utnyttja musslors och musselodlings potential till att framställa värdefullt musselmjöl samtidigt som kustvattenkvalitén förbättras.

Danish

.

Musselodling har stor potential som miljöåtgärd i sjöar (in Swedish)

Eutrofieringen (övergödningen) av sjöar och vattendrag är ännu i dag ett av de största hoten mot vår miljö, både globalt och i Sverige. Eutrofiering medför syrgasfria bottnar i sjöar och negativa effekter på bottenlevande djur och fisk. Även störande algblomningar som följd av höga närsaltshalter vålar årligen besvär för människor och kreatur. Dessutom leder eutrofieringen av inlandsvatten till ökad näringstransport till havsmiljön med påföljande eutrofiering och ekosystemstörning i kustnära vatten. Trots många åtgärder för att stävja eutrofieringen under de senaste 20 åren har återhämtningen av sjöar och vattendrag varit marginell eller obefintlig. Detta och den ökande medvetenheten om fortsatta problem i kustnära vatten och Östersjön kräver nya angreppssätt för att komma tillrätta med eutrofieringens negativa effekter.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error