1887

Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener

image of Märkning av allergener och ”kan innehålla spår av” allergener

Norge, Sverige, Danmark och Finland har under 2010-2012 samarbetat inom ett projekt i form av en Nordisk kontrollkampanj om allergenmärkning- och varningsmärkning av allergener (kan innehålla spår av). Bakgrunden till projektet var att korrekt märkning av allergener är avgörande för allergikers hälsa. Avsaknad av märkning av allergener som finns upptagna i den sk. allergilistan (bilaga IV 2000/13 EG) kan utgöra en allvarlig hälsorisk för en allergiker. Vidare kommer ett utbrett användande av varningsmärkning innebära att det blir svårare för allergikerna att välja produkter. Målet för projektet var att företagen tar sitt ansvar för att märkningen av allergener är korrekt på sina produkter. Dessutom hade projektet som mål att öka företagarnas kunskaper i allergisäkerhet så att företagarna har bra rutiner för användandet av varningsmärkning. En målsättning var också att utarbeta en gemensam hållning för användandet av varningsmärkning samt att främja det nordiska samarbetet.

Swedish English

.

Värdering

Regelverket på livsmedelsområdet är i hög grad harmoniserad med EU också för de land som är innanför EES samarbetet, i detta projekt gäller det Norge. Det ska säkra att konsumenterna har en hög trygghet på livsmedelsområdet, men också säkra fri handel med varor mellan medlemsländerna och EES-länder. Även om regelverket är lika i de nordiska länderna, kan olika tolkningar medföra olika praxis mellan länderna. För verksamheter som driver handel med samma produkter i flera nordiska länder, kan olik förvaltning skapa olika villkor. Ett av målen med projektet är just att arbeta för en mer enhetlig förvaltningspraxis på allergenområdet. För verksamheterna är det avgörande att de sätter sig in i regelverket. Ett annat viktigt mål var att göra verksamheterna medvetna om att de måste ta allergener på allvar och etablera goda rutiner för produktion och märkning av sina produkter. Det vill säga, de ska göra sitt yttersta för att förhindra förorening av allergener där det är möjligt.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error