1887

Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

image of Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

Lantbruket och landsbygden genomgår stora förändringar. En fortsatt koncentration sker av livsmedelsproduktionen till större jordbruksföretag. Samtidigt kan andra mindre konkurrenskraftiga lantbruk komma att utvecklas i annan riktning och få en annan roll i samhället. En fortsatt mångfald i lantbrukets struktur kommer sannolikt även i framtiden att vara en förutsättning för landsbygdens långsiktiga livskraft och för bevarandet av landskapets natur- och kulturvärden. Utvecklingen måste dock ske i samklang med de nya behov som en alltmer urbaniserad befolkning riktar mot landsbygden och mot lantbruket. Mot bakgrund av dessa frågeställningar genomfördes under 2003 ett temaprojekt om Lantbrukets och landsbygdens framtida roller. Projektet har genomförts inom ramen för en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder och självstyrelseområdet Åland. I rapporten beskrivs aktuella förändringar, debatt och politik som rör de areella näringarnas och landsbygdens roll i ett framtidsperspektiv. Några av de aktuella frågeställningarna analyseras därefter i fristående avsnitt. Bland annat rör detta frågeställningar om värdering och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket. Slutligen ges en sammanfattande analys av utvecklingstendenser.

Swedish

.

Rapport från seminarium i Sigtuna 3-4 november 2003

Föredraget tog sin utgångspunkt i frågan om jordbruksstödet är ifrågasatt politiskt och bland allmänheten. Så är inte fallet, menade Myrdal, utan oklarheten ligger i vad man anser sig, och vill, betala för. Diskussionen kring multifunktionalitet bör inte begränsas till gården utan vidgas till hela samhället. Framtidens behov relaterade till jordbrukets produktion kommer i framtiden att vidgas. Konsumtionen av livsmedel kan inte öka utöver en viss gräns. I stället kommer nya behov riktas mot landsbygden. Vi behöver därför nya lösningar på hur dessa behov skall tillgodoses, och betalas. När allt fler önskemål riktas mot landsbygden kan också konflikter uppstå mellan olika intressen, dvs. mellan produktionen, ekologi, fritids/rekreationsbehov, kulturlandskap osv. Myrdal berättade också om pågående projekt på temat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och den försöksverksamhet som bedrivs vid universitets gård Krusenberg i Uppland.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error