1887

Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

image of Lantbrukets och landsbygdens framtida roller

Lantbruket och landsbygden genomgår stora förändringar. En fortsatt koncentration sker av livsmedelsproduktionen till större jordbruksföretag. Samtidigt kan andra mindre konkurrenskraftiga lantbruk komma att utvecklas i annan riktning och få en annan roll i samhället. En fortsatt mångfald i lantbrukets struktur kommer sannolikt även i framtiden att vara en förutsättning för landsbygdens långsiktiga livskraft och för bevarandet av landskapets natur- och kulturvärden. Utvecklingen måste dock ske i samklang med de nya behov som en alltmer urbaniserad befolkning riktar mot landsbygden och mot lantbruket. Mot bakgrund av dessa frågeställningar genomfördes under 2003 ett temaprojekt om Lantbrukets och landsbygdens framtida roller. Projektet har genomförts inom ramen för en arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga nordiska länder och självstyrelseområdet Åland. I rapporten beskrivs aktuella förändringar, debatt och politik som rör de areella näringarnas och landsbygdens roll i ett framtidsperspektiv. Några av de aktuella frågeställningarna analyseras därefter i fristående avsnitt. Bland annat rör detta frågeställningar om värdering och betalning för icke-ekonomiska värden knutna till lantbruket. Slutligen ges en sammanfattande analys av utvecklingstendenser.

Swedish

.

Inledning

Den generella utvecklingen inom jordbruket går i riktning mot allt större och färre jordbruksenheter. De pågående förändringarna inom lantbruket är omvälvande för landsbygden och för samhället i stort. Utvecklingen visar också att en alltmer urbaniserad befolkning i framtiden kan komma att ha helt andra behov och förväntningar kopplade till lantbruket och landsbygden än tidigare generationer. En central – och svår – fråga är mot denna bakgrund vilka krav som utvecklingen ställer på den framtida politiken, och hur denna politik i så fall bäst kan utformas.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error