1887

Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

image of Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har vi försökt kartlägga svinnet i fem vanliga produktgrupper: Mjölk, griskött, morötter, lök och potatis. Resultaten visar att en stor mängd mat går förlorad redan i primärproduktionen. Svinnet av mjölk och griskött har störst konsekvenser för producenternas ekonomi, mängden tillgänglig odlingsmark och klimatet även om svinnet i produktionen procentuellt sett är högre för morötter, lök och potatis. Konsumenternas krav kan ge upphov till svinn även i primärproduktionen särskilt för frukt och grönsaker.

Swedish

.

Vad vet vi idag?

I detta kapitel har vi gått igenom litteratur och inhämtat kunskap från projektets referensgrupp och andra specialister för att kartlägga storleksordning och orsaker till svinn, både i form av matsvinn och i form av en produktionsförlust. I många fall går det inte att urskilja om det är en förlust eller om det är ett matsvinn och i de fallen väljer vi att använda ordet svinn som en beteckning för både förluster och matsvinn (se kap 2).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error