1887

Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

image of Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har vi försökt kartlägga svinnet i fem vanliga produktgrupper: Mjölk, griskött, morötter, lök och potatis. Resultaten visar att en stor mängd mat går förlorad redan i primärproduktionen. Svinnet av mjölk och griskött har störst konsekvenser för producenternas ekonomi, mängden tillgänglig odlingsmark och klimatet även om svinnet i produktionen procentuellt sett är högre för morötter, lök och potatis. Konsumenternas krav kan ge upphov till svinn även i primärproduktionen särskilt för frukt och grönsaker.

Swedish

.

Finland “food waste” during primary production of potato (in English)

In Finland the average annual volume of potato production is around 700 million kilos, but this varies between +/- 20%. Half of the production is table potato and one sixth is used for processed potato products. Of the remainder, most is used for starch production. In total, 400–500 million kilos are aimed at human consumption (excluding seed potatoes and potatoes used for starch production – purposes other than for human consumption) (Matilda 2012; Tike 2010).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error