1887

Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

image of Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har vi försökt kartlägga svinnet i fem vanliga produktgrupper: Mjölk, griskött, morötter, lök och potatis. Resultaten visar att en stor mängd mat går förlorad redan i primärproduktionen. Svinnet av mjölk och griskött har störst konsekvenser för producenternas ekonomi, mängden tillgänglig odlingsmark och klimatet även om svinnet i produktionen procentuellt sett är högre för morötter, lök och potatis. Konsumenternas krav kan ge upphov till svinn även i primärproduktionen särskilt för frukt och grönsaker.

Swedish

.

Fem fallstudier

Vi har gjort en grundligare datainsamling av svinn inom fem vanliga produktgrupper: potatis, pök, morot, mjölk och griskött. Av tidsskäl har vi tagit fram nyckeltal på andel av svinn för en produkt i ett land och sedan applicerat detta på den totala produktionen i hela Norden. Vi har studerat finsk potatisodling, norsk odling av morötter och lök, svensk mjölkproduktion och dansk uppfödning av griskött. De fyra studierna finns som bilagor till rapporten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error