1887

Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

image of Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har vi försökt kartlägga svinnet i fem vanliga produktgrupper: Mjölk, griskött, morötter, lök och potatis. Resultaten visar att en stor mängd mat går förlorad redan i primärproduktionen. Svinnet av mjölk och griskött har störst konsekvenser för producenternas ekonomi, mängden tillgänglig odlingsmark och klimatet även om svinnet i produktionen procentuellt sett är högre för morötter, lök och potatis. Konsumenternas krav kan ge upphov till svinn även i primärproduktionen särskilt för frukt och grönsaker.

Swedish

.

Denmark “food waste” in primary production of pork (in English)

In the present study, “food waste” in the primary production of pork was defined as waste of animals, which was planned to be eaten by humans, if they were handled and used optimally through the whole chain from primary production to retail. Included in this “food waste” are animals that die due to illness and animals or parts of animals that are rejected at the slaughterhouse due to health risk for humans. By slaughtering and processing the live pig into meat, a wide range of by-products like for example blood are also generated. None of these is intended to be used as human food and is therefore not considered a food waste but a by-product.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error