Jordbrukslandskapet som ressurs i Norden

Prosjektet har hatt som mål å gi konkrete innspill for å styrke politikk og innsats for jordbrukets kulturlandskap i Norden og i det enkelte land. En nordisk kulturlandskapskonferanse i Hordaland i Norge i juni 2003 var en viktig del av prosjektet og ga innspill til rapporten. Prosjektrapporten inneholder:

- nordiske og nasjonale anbefalinger i form av mål, strategier og tiltak for jordbrukets kulturlandskap og natur- og kulturhistoriske verdier

- anbefalinger for å styrke engasjement, motivasjon og verdiskaping

- forslag til strategier for skjøtsel og utvikling av jordbrukslandskapet - anbefalinger om internasjonalt samarbeid innen dette tema i Norden.

- forslag til erfaringsutveksling, nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid i Norden.Endringer i rammevilkår og samfunnsutvikling gir utfordringer for jordbruk, bosetting i lokalsamfunn og landsbygder i Norden, og dette gjenspeiler seg også i utfordringene for å ta vare på nordiske jordbrukslandskap. Tendensene er både gjengroing, nedlegging av bruk, forfall og fraflytting, så vel som arealpress, intensivering og rasjonalisering i jordbruket. Storsamfunnet er derfor mange steder i ferd med å miste muligheter for å bruke jordbrukslandskapet som ressurs for befolkningen. Rapporten viser også eksempler på at bønder og lokalbefolkning kan bruke kulturlandskap og aktive lokalsamfunn som grunnlag for ny næringsvirksomhet og øke kontakten med folk i byer og tettsteder. Økt samarbeid om jordbrukslandskapet og landsbygdenes utvikling er et område som er egnet for nordisk erfaringsutveksling. Prosjektet gir forslag til hvordan befolkningen kan gis mulighet til å påvirke og engasjere seg i hvordan jordbrukslandskapet og jordbruket skal utvikle seg. Dette er også i tråd med den europeiske landskapskonvensjonen. Jordbrukslandskapet som ressurs i Norden.

Norwegian