1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Skillnad på faror förr och nu?

Är det någon skillnad på osttillverkning förr och nu? Har farorna förändrats? Är bakterierna farligare nu än förr? Har riskerna ökat? Svaren på dessa frågor vet vi inte och kommer kanske aldrig att få veta. Dagens mejerister har en större marknad, över ett större geografiskt område, jämfört med deras kollegor för hundra år sedan. Detta kan medföra att ett sjukdomsutbrott orsakat av ost snabbt kan sprida sig över ett stort geografiskt område och därigenom drabba flera konsumenter och i vissa fall kan det vara svårt att härleda smittan till en aktuell produkt. Ett an-nat problem är att kontakterna mellan djurbesättningar har ökat och hälsofarliga bakterier därigenom snabbt kan spridas. Möjligheterna att påvisa och utreda livsmedelsburna sjukdomar har ökat och ganska ofta hittas "nya" skadliga organismer, t.ex. verotoxinbildande E.coli (VTEC/ EHEC). Om dessa fanns tidigare, men metoder saknades för att påvisa dem är osäkert. Mycket talar dock för att det faktiskt är "nya" organismer, som på olika sätt har skaffat sig förmågan att orsaka allvarlig sjukdom, ibland med dödig utgång.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error