Frivilligt skydd av skog i Norden

Inrättandet av naturreservat eller naturskyddsområden utgör en viktig del i strävandena att bevara skogarnas biologiska mångfald. Samtidigt är det uppenbart att nya metoder och arbetssätt behövs för att uppnå nationella bevarandemål. Frivilligt skydd, som bygger på en ökad dialog och delaktighet i kontakterna mellan myndigheter och enskilda skogsägare, har i diskussionen framförts som ett alternativ eller komplement till traditionella skyddsmetoder. Rapporten "Frivilligt skydd av skog i Norden" redogör för de initiativ som nyligen tagits i de nordiska länderna vad gäller denna nya form för skydd av skog. Till de mest intressanta innovationerna hör olika typer av anbudsförfaranden och samarbetsnätverk. I rapporten, som delvis bygger på resultaten från ett nordiskt seminarium i Eura, Finland i juni 2008, ingår också förslag till teman som det fortsatta arbetet kunde fokusera på.

Swedish