1887

En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Oppfølging av nordisk seminar, Holmen Fjordhotell, Asker 30. mai 2006

image of En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Sammenstillingen er gjennomført av en nordisk myndighetsgruppe etter et seminar i Oslo 31. mai 2006. Det brukes betydelige ressurser på gjennomføring av den offentlige kjøttkontrollen i de nordiske landene. Alle landene har et prinsipp om full kostnadsdekning som utgangspunkt, bortsett fra for de små slakteriene. Myndigheten krever inn avgifter/gebyr fra slakteriene i forhold til et beregnet ressursforbruk ved kjøttkontrollen. Beregning av gebyr baserer seg på modeller for vurdering av behov for bemanning i kjøttkontrollen. Nytt regelverk for kjøttkontroll legger opp til at det skal benyttes en risikobasert metode for å fastsette den offentlige bemanningen på slaktelinjene. De nordiske landene vil arbeide for å gjøre bruk av disse mulighetene, eventuelt sammen med ytterligere rasjonalisering og effektivisering av kjøttkontrollen, for å kunne benytte ressursene til kjøttkontrollen mer målrettet, og eventuelt redusere disse ytterligere.

Norwegian

.

Kostnader ved og finansiering av kjøttkontrollen i Norge

Opprinnelig ble det i Norge for kjøttkontroll betalt en fast avgift per kg slakt. Fra 1999 ble systemet for beregning av kjøttkontrollavgift i Norge endret, og en gikk over til en normbasert modell for å beregne avgiften. En forutsetning for en slik endring var at slakteriene skulle betale det kjøttkontrollen kostet. Det skulle være en konkret vurdering av hvert enkelt slakteri som skulle betale avgift for dekning av de utgiftene det offentlige hadde ved kjøttkontrollen i hvert enkelt slakteri, og det skulle ikke være noen kryssubsidiering.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error