1887

EkoNorden

Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling

image of EkoNorden

Enligt EU:s förordningar måste ekologiskt producerat utsäde användas vid ekologisk odling. I detta projekt har en informationsdatabas skapats och på www.orgseed.com kan odlare, rådgivare, fröföretag och myndigheter få en samlad bild av utbudet av ekologiskt grönsaksutsäde på den nordiska marknaden. Den ekologiska grönsaksodlingen i Norden är av betydligt mindre omfattning än i övriga Europa. Vid en allt för liten marknad är risken överhängande att sorter anpassade för ekologisk odling i nordiskt klimat inte saluförs. Om en gemensam nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde skapas blir marknadspotentialen större och fler anpassade sorter tillgängliga, vilket därmed stärker odlarnas konkurrenskraft. Det föreslås att databasen med tillhörande webbplats utnyttjas gemensamt av de nordiska och baltiska myndigheterna för att på ett kostnadseffektivt sätt ge information i enlighet med EU:s förordningar och därmed skapa en större nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde.

Swedish

.

Förord

För att underlätta för odlare och rådgivare att finna lättillgänglig information om ekologiskt grönsaksutsäde föreslog Edafos AB för Nordiska ministerrådets sektion för Jord- och skogsbruk att ett gemensamt nordiskt projekt; “EkoNorden. Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling” skulle genomföras. Ansökan föregicks av täta kontakter med Jordbruksverket i Sverige. Nordiska ministerrådet har beviljat medel till det tre-åriga projekt som redovisas i denna rapport.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error